งานวันเกษตรกร ปี 2561 ตอน…ศพก.พิษณุโลก ก้าวไกล 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวหน้า

25

   

     นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดงานวันเกษตรกร ปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 -16 พฤษภาคม 2561 ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดจัดสวนนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. ) ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก การประกวดพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกล้วยน้ำว้า การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรโดยสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การจัดแสดงนิทรรสการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบันเกษตร สินค้าโอท็อป พันธุ์ไม้ และผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในงานดังกล่าวอีกด้วย

        ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมงานวันเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 โดยพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ เวทีใหญ่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก