พิษณุโลก พร้อมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร 1 ใน 13 ของประเทศ โรงพยาบาล 3 แห่ง ผลิตสมุนไพรใช้เอง บางกระทุ่มผ่านมาตรฐาน GMP

30

 

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาพืชสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อน ตั้งแต่ปี 2561-2565 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ใน 13 จังหวัดของประเทศ เพื่อดำเนินโครงการเมืองสมุนไพร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การพัฒนาสมุนไพรต้องทำอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในด้านต้นน้ำสิ่งที่ทำได้ คือส่งเสริมให้เกิดเพาะปลูกใช้เองในบ้าน หรือรวมตัวเป็นแปลงเกษตร เพื่อเป็นผลผลิตส่งจำหน่าย บางกรณีอาจพัฒนาแหล่งปลูกให้มีความสวยงาม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ส่วนกลางน้ำ ขณะนี้ต้นทุนที่จังหวัดพิษณุโลกของเรามี มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย ( Good Manufacturing Practice) มีกำลังการผลิตค่อนข้างสูง สามารถผลิตยาสมุนไพรใช้ได้เองภายในจังหวัด และส่งในจังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย

“ก่อนหน้านี้ ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 สนับสนุน เพื่อพัฒนาโรงงานมีกำลังการผลิตและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาลที่ผลิตใช้เองส่วนหนึ่ง คือ โรงพยาบาลพรหมพิราม และโรงพยาบาลชาติตระการ สำหรับโรงพยาบาลอื่นๆมีผลิตใช้เองตามพื้นบ้าน คือ ลูกประคบ ยาดม ยาหม่อง นอกจากนั้น วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ผลิตเพื่อมุ่งหมายให้เป็นที่ศึกษาของนักศึกษา เช่น การสาธิต โดยสามารถดัดแปลงให้เป็นยาสมุนไพรได้ “นายแพทย์ปิยะ กล่าว

นายแพทย์ปิยะ กล่าวอีกว่า ส่วนปลายน้ำ คือ ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะออกนำไปใช้กับบุคคลทั่วไป โรงพยาบาลทุกแห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อีกกว่า 30 แห่ง มีบริการแพทย์แผนไทยทุกแห่ง ทำให้ยาสมุนไพรถูกนำไปใช้ได้ เพราะมีทั้งบริการนวดไทย การรักษาทางแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะพอย่างยิ่งโรงพยาบาลพรหมพิราม ถูกกำหนดให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และได้รับงบประมาณลงทุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สร้างอาคาราคา 17,000,000 บาท เพื่อดูแลเรื่องแพทย์แผนไทย และขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พยายยามจัดทำร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอีกด้วย