รพ.มน.รับมอบหุ่นยนต์ช่วยวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง แห่งแรกในภาคเหนือ

2

 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  รับมอบหุ่นยนต์ช่วยวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง แห่งแรกในภาคเหนือ
เป็นแห่งที่สองของประเทศไทยจากสโมสรโรตารีวังจันทน์ และสโมสรโรตารี Masan-Sae ประเทศเกาหลี มูลค่ากว่า 1,400,000 บาท

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. รองศาสตราจารย์ แพทยหญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดี
ฝ่ายบริการทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง  (Know Stroke, Act in Time Project) โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์ ประธานอนุกรรมการโรคหลอดเลือดสมอง ประธานโครงการกล่าวรายงาน

ในการนี้ได้จัดให้มีพิธีการมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากสโมสรโรตารีวังจันทน์ และสโมสรโรตารี Masan-Sae ประเทศเกาหลี มูลค่า 43,500 USD หรือประมาณ  1,400,000 บาท ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์ช่วยวินิจฉัยโรค เครื่องติดตามสัญญาณชีพเคลื่อนที่ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงแบบหิ้วถือ พร้อมหัวตรวจสำหรับตรวจหลอดเลือด ซึ่งชุดหุ่นยนต์ดังกล่าวมีที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร แห่งเดียวในภาคเหนือ และเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศ ถัดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน”  กิจกรรมการนำคณะโรตารี Masan-Sae ประเทศเกาหลี เยี่ยมชม Acute Stroke Unit ที่เปิดให้บริการจำนวน 6 เตียง

สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบระยะเฉียบพลัน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง  (Know Stroke, Act in Time Project) เป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก Global grant มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค อีกทั้งยกระดับคุณภาพการบริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น