สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 1/2561

5

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯให้เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพิษณุโลก (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม วังทอง 1-2 โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก

โดยมีวาระในการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1-2 ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ทราบ ซึ่งในปีงบประมาณ
2561 มีแผนการพัฒนากำลังคนฯ จำนวน 4,907 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 2,860 คน ประกอบ 6 ภาคอุตสาหกรรม ได้ 1. ภาคการเกษตร 2.ภาคธุรกิจอาหารแปรรูปและเทคโนโลยี 3.ภาคธุรกิจโรงแรมและภตตราคาร 4.ภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ 5.ภาคธุรกิจค้าปลีกค่าส่งและโลจิสติกส์ และ 6.ภาคธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการโอทอป

ที่ประชุม ได้เสนอแนะแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนากำลังจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562 เห็นควรให้เน้นการพัฒนาในภาคการเกษตรแปรรูป และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์อีกด้วย