สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training officer)

11

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training officer) ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 42 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่่ 26-29 มีนาคม 2561 จำนวน 30 ชั่วโมงให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ มีทักษะในการทำงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการของประเทศ

ในการนี้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กล่าวรายงานในพิธีมอบวุฒิบัตรและการปิดฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องวังทอง 3 โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก