พิษณุโลกเตรียมสร้างบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนารต

49

พิษณุโลก เตรียมขอจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ประดิษฐานวัดจุฬามณีที่ทรงผนวช 8 เดือน 15 วัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนปริยัติธรรมพระครูพิทักษ์จุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระมหาชุมพล ปภากโร เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พล.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง และกรรมการวัด และตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแนวทางดำเนินโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ประดิษฐาน ณ บริเวณวัดจุฬามณี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ และพระราชกรณียกิจ ตลอดจนเป็นสถานที่สักการะ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อนุรักษ์และพัฒนาวัดจุฬามณี วัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง การขอความเห็นชอบต่อกรมศิลปากร การออกแบบพระบรมรูป การจัดหาทุนดำเนินการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทรงแปรพระราชฐานประทับเมืองพิษณุโลก ระยะเวลา 25 ปี และทรงผนวชที่วัดจุฬามณี 8 เดือน 15 วัน ครั้งนั้นมีข้าราชราชบริพารโดยเสด็จออกผนวชด้วย 2,348 รูป ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านปฏิรูประบบราชการ มีกฎหมายกำหนดยศ ศักดิ์ ฝ่ายทหาร พลเรือน มีสมุหนายก สมุหกลาโหม การปกครอง เวียง วัง คลัง นา จึงอยากให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างวางแผนงานโครงการ แบบแปลน แผนผัง เพื่อจัดให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์

ทางด้าน พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ กล่าวว่า การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ประดิษฐาน ณ บริเวณวัดจุฬามณี เป็นความประสงค์ของชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ต้องการสร้างไว้ในวัดจุฬามณี เพราะอนุสาวรีย์ในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อยู่ไกลนอกเมือง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พระองค์เลื่อมใสวัดจุฬามณี ทรงผนวช พร้อมด้วยข้าราชบริพาร พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างรัฐไทยเป็นหนึ่งเดียว สามารถเอากรุงสุโขทัยรวมกับกรุงศรีอยุธยา มีพระอัจฉริยะภาพ เปลี่ยนชื่อเมืองสองแคว เป็นเมือง “พระพิศนุโลก” หมายถึง พระวิษนุสร้าง

“ในรัชสมัยพระองค์มีการพัฒนาด้านการทหาร ใช้หลักมิตร หลักศาสนา กระทั่งพระเจ้าติโลกราช สามารถลดความขัดแย้งกับกษัตริย์ล้านนา จนเป็นผลสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นผู้ให้กำเนิดเทศน์มหาชาติ มีความรุ่งเรืองด้านการทหาร การเมือง และศาสนา บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธชินราช และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอีกด้วย” พล.อ.ดร.ศิริ กล่าว