พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

15

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องรับรองนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 240 (15/2560) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สำนัก ประธานสภาอาจารย์ พร้อมด้วยประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี โดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รับพระราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกันนี้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปยังหอพระเทพรัตน์ เพื่อกราบสักการะพระพุทธรูป ภปร. พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช