(กยศ.)  ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรนายจ้างในการส่งเสริมวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืม

64

IMG_4719

เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม  2558  ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเสลา  มหาวิทยาลัยนเรศวร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  นำโดย ดร. ฑิตติมา  วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุน ฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.รสริน  ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรนายจ้างในการส่งเสริมวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืม

ดร. ฑิตติมา  วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า  “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ร่วมกันทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้เงินกองทุนโดยเป็นต้นแบบในการกระตุ้นให้บุคลากรของวิทยาลัยให้โอกาสน้องได้เรียนต่อ   ตลอดจนชำระหนี้คืนกองทุนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยังร่วมมือกันขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้กู้ยืมเงินโดยส่งเสริมคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตและจิตอาสา  รณรงค์ให้ผู้กู้ยืมเงินให้ชำระเงินคืน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวรถือเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ดำเนินการหักเงินเดือนบุคลากรที่เป็นหนี้  กยศ. เขียนจดหมายชวนศิษย์เก่าที่ค้างชำระหนี้ให้จ่ายหนี้  กยศ.  จัดกิจกรรมจิตอาสาในกลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาสัมพันธ์รณรงค์ชำระหนี้คืน กยศ. ซึ่งถือเป็นต้นแบบองค์กรนายจ้างที่ดี  ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นต้นแบบแก่เครือข่ายสถานศึกษาอื่นๆต่อไป โดยกองทุนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสถานศึกษาทุกแห่งที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมความรับผิดชอบทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีที่ผ่านมา  กองทุนได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรนายจ้าง  ตลอดจนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาไปแล้วจำนวน  70  แห่ง  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ สุจริต  และจิตอาสาเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินมีความรับผิดชอบในการชำระคืนกองทุน  และยังมีแผนในการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป