แนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก

2

 

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมกับนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรศ.โรจน์ คุณอเนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า คณะผู้บริหารจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมพงษ์ โชคสิทธิสกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกขอให้ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนปรับปรุงแนวขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก และร่วมกันทบทวนปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก ต่อไป