สนข.ออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก

3

สนข. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก
วันนี้ ( 5 ก.พ.61 ) ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ร่วมเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอสรุปแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก รายละเอียดแนวเส้นทางและตำแหน่ง สถานี/จุดจอด และองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบขนส่งสาธารณะ สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมฯ และรูปแบบการร่วมลงทุน การจัดระบบการจราจรเมืองพิษณุโลก สรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
ด้านนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง ได้มีการคาดการณ์ว่าอาจมีผลกระทบต่อปัญหาการจราจรในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในหกเมืองหลัก ที่กระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรและจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และโครงการรถไฟทางคู่สายปากน้ำโพ-เด่นชัย ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีแนวและตำแหน่งของสถานีอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองพิษณุโลก ดังนั้นจึงควรมีแนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่เดินทางมาทำธุรกิจและท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกมีความสะดวก และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย