สำนักงานสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4

เตรียมจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิกที่จังหวัดกำแพงเพชร

            นายวิสิฐา ตั้งจิตนบ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือกสจ. เปิดเผยว่า ทาง กสจ. ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องลิไท  ชั้น 2 โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น. และเชิญลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. และไม่เป็นสมาชิก กสจ. ในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของการเป็นสมาชิก กสจ. รวมถึงการชี้แจงผลการดำเนินงานของ กสจ. ที่ผ่านมา การตอบข้อซักถามของสมาชิกและเชิญชวนลูกจ้างประจำที่ยังไม่เป็นสมาชิก กสจ. ได้เข้าเป็นสมาชิก กสจ. เพื่อชีวิตที่มั่นคงเมื่อพ้นวัยทำงาน

      ทั้งนี้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการของจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และนครสวรรค์  ที่สนใจจะเข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กสจ. โทรศัพท์หมายเลข 099 – 0461562