พิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อความเข้มแข็งของสหกรณ์และสมาชิก

1

 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า การปฏิบัติงานจะต้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการกำกับและตรวจสอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อป้องกันปัญหาข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้น โดยการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์แต่ละแห่ง เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์มีความเสี่ยงลดลง การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนางานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ การจะขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจำเป็นต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ก่อนว่าควรจะพัฒนาในเรื่องใด โดยการเจาะลึกเข้าไปในแต่ละสหกรณ์ หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและความเข้มแข็งของสมาชิก นอกจากนี้ ในส่วนของบางสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว อาทิเช่น สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ที่มีศักยภาพในเรื่องของการพัฒนาสินค้าข้าว ทั้งการรวบรวมและแปรรูปข้าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถต่อยอดธุรกิจโดยการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้สหกรณ์ดังกล่าวพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป ตลอดจนต้องขับเคลื่อนให้สหกรณ์แต่ละแห่งเข้าถึงระบบไอทีมากขึ้น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย และเปิดตลาดการจำหน่ายสินค้าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ดี แผนงานต่างๆ ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะจัดทำขึ้นต้องนำไปสู่จุดหมายเดียวกัน นั่นคือ การสร้างรายได้ให้กับสมาชิก รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต และบรรเทาปัญหาหนี้สิน เพื่อความกินดี อยู่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน

วรนุช มีชัย /ภาพ/ข้อมูล/ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก