เชิญชวนประชาชนสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม

1

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดใกล้บ้านในเขตจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม – 1 มกราคม 2561 การฟังธรรมเทศนา นั่งสมาธิเจริญภาวนา เพื่อให้เกิดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ในวันขึ้นปีใหม่ สร้างสันติสุขความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ มาเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต เคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย การมีศีลธรรม รักษาสัตย์ ดำรงตนด้วยหลัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการนำมิติทางศาสนา สร้างความรักความสามัคคีในสังคม เกิดความร่วมมือสมานฉันท์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และเป็นการน้อมนำการทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สำหรับกำหนดการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม จังหวัดพิษณุโลก พุทธศักราช 2561 มีดังนี้
– เวลา 21.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดใกล้บ้านในเขตจังหวัดพิษณุโลก
– เวลา 21.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
– เวลา 22.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
– เวลา 22.40 น. ประธานสงฆ์ นำพระพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เตรียมเข้าสู่วันใหม่
– เวลา 24.00 น. ประธานลั่นกลองอินทเภรี ลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาภถา ประพรมพระพุทธมนต์ เสร็จพิธี
จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดใกล้บ้านในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยทั่วกัน