สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ติวเข้มแผนบริหารจัดการสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาล ยกระดับสู่ความเข้มแข็ง

5


วันนี้ (14 ธ.ค.60)  สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ ภายใต้  “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” โดยมีนายกฤษณะ  มาเทียน   ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 11 พร้อมด้วย คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตรสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตร  เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้  เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีของเกษตรรายย่อยสู่การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงต่อความต้องการของตลาด ทั้งนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ  จำกัด  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  หากสหกรณ์มีแผนงานที่เชื่อมโยงกับแผนการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก  โดยสนับสนุนองค์ความรู้  นวัตกรรม  การเข้าถึงเทคโนโลยี  การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาช่วยในการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการตลาด  ซึ่งจะทำให้สหกรณ์สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการให้บริการที่เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกได้มีส่วนร่วมทำธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการของสหกรณ์  จึงถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  จะได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาใช้ขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งและสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกให้มีความกินดี อยู่ดี ต่อไป