กองบิน 46 เตรียมพร้อมปฏิบัติควบคุมไฟป่า-สลายหมอกควัน 17 จ.ภาคเหนือ

2

 

นาวาอากาศเอกกฤษณ์  เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 พิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้ว มักจะเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน นับว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากกองบิน 46 มีเครื่องบินลำเลียง แบบที่ 2 ก.(BT 67) พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือและสนับสนุนควบคุมไฟป่าและสลายหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ นอกจากนั้นยังเคยลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสลายหมอกควันที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซีย เพราะเครื่องบินแบบดังกล่าวในภูมิภาคมีเพียงของกองบิน 46 จำนวน 2 ลำ

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น ป.ต.ท.สผ.ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือได้รับความเดือดร้อน โดยในวันที่ 23 ธันวาคม นี้ จะไปมอบสิ่งของให้กับประชาชนและส่งมอบสนามเด็กเล่น การปรับปรุงสถานที่ล้างหน้า แปรงฟัน โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย และมอบเครื่องสูบน้้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเชลล์ โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประชาชนสามารถได้ใช้ประโยขน์ร่วมด้วย

“นโยบายของผู้บัญชาการกองทัพอากาศ มอบหมายภารกิจให้กองบิน และหน่วยงานของกองทัพอากาศที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง  เพราะมีกำลังพลและอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนดูแลช่วยเหลือประชาชน ในอันที่จะบรรเทาความเดือดร้อน” ผู้บังคับการกองบิน 46 กล่าว