ชายไทยเกษียนอายุราชการแลัวไปใชัชีวิตที่เขมร

33

. ค่าสินสอดสิบล้านเรียล
กัมพูชา คิดเป็นเงินไทยหนึ่งแสนบาท ถือว่าสูงมากของ
กัมพูชา สำหรับไทยเรา เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตชายไทยหลังเกษียณแล้ว   น่าสนใจครับ ป๊ะ พวกเรา ไปเขมรกัน ไปเกษียณที่โน่นกันดีกว่า