สหกรณ์ฯ จับมือพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มช่องทางตลาดรับซื้อข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร

11

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการแข่งขันตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ทำให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรอง มีแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรม ด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนกลไกตลาดข้าวเพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้สูงขึ้น จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ดำเนินการจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 อย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคามากขึ้น เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การวัดความชื่น การหักสิ่งเจือปน โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด

ด้านนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนกลไกตลาดข้าวในพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยการสนับสนุนกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยสหกรณ์ฯ มีแผนงานที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรของสมาชิก ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 แปลง สมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 345 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 10,890 ไร่ โดยการสนับสนุนให้ความรู้เชิงวิชาการด้านเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกให้สามารถผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การควบคุมต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตข้าวของสมาชิก ภายใต้แบรนด์ “ข้าวบางระกำ” เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้ขับเคลื่อนกลไกตลาดข้าวสารผ่านเครือข่ายสหกรณ์และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตข้าวของสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกด้วย

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว

/ทีมงานประชาสัมพันธ์

/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก