อนุบาลพิษณุโลก บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17

วันที่ 28 พ.ย.60  ที่วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบาลพิษณุโลก ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกร่วมกับวัดโพธิญาณ กำหนดจัดบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 – 1 ธันวาคม 2560 ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรมตามแนวทางหลักพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อบิดา-มารดา ครู อาจารย์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 283 รูป เป็นนักเรียนชายบรรพชาสามเณร 128 รูป และนักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี 155 รูป ภายในโครงการมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก