เปิดตลาดสินค้าสหกรณ์ ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างรายได้สู่ชุมชน

38

 

 วันนี้ (26 ก.ย.60) นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสินค้าสหกรณ์/เกษตรเพื่อชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามแนวทางการพัฒนาให้มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพ สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนต้อนรับ ณ ตลาดกลางสินค้าสหกรณ์ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร โดยมุ่งเน้นให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาสินค้าเกษตรในภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า บริการสถานที่ให้เกษตรกรมีที่วางจำหน่ายสินค้าของตนเอง และมีการวางแผนการผลิตการตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับสินค้าของเกษตรกรจากแปลงใหญ่ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรทั่วไป เพื่อจะพัฒนาให้เป็นตลาดกลางสินค้าการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลกในอนาคต

นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ข้าว การขับเคลื่อนนโยบายบางระกำโมเดล 60 ที่ได้มีการเชื่อมโยงระบบตลาดข้าวผ่านกลไกสหกรณ์ สร้างพันธมิตรทางการค้าและสร้างเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตข้าวในพื้นที่ให้ออกสู่ตลาดโดยเร็ว  ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพผลผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) โดยการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกให้สูงขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า หลายโครงการที่สหกรณ์ได้ดำเนินการแล้ว ปรากฏว่าก่อให้เกิดผลดีต่อมวลสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการสนับสนุนให้สหกรณ์ฯ เปิดตลาดสินค้าสหกรณ์ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งถือเป็นช่องทางการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร สามารถนำผลผลิตคุณภาพของตนเองมาจำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกด้วย

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว