ออกมาตรการหลัก 4 ข้อ กวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเตรียมประกาศเป็นวาระจังหวัด

153

 

นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดพิษณุโลกได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการสรุปปัญหาต่างๆ พบว่าการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศ มีฝนตกในพื้นที่ ส่งผลให้ผิวถนนลื่น แต่อย่างไรก็ตาม การปฎิบัติตามกฎจราจรนั้นยังเป็นเรื่องสำคัญ ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรให้มีการประกาศเป็นวาระจังหวัดในเรื่องการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการดำเนินการร่วมกันทั้งกระบวนการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของหน่วยงานตำรวจเพียงอย่างเดียว จะเป็นการทำงานร่วมกันทั้งจังหวัดช่วยกระตุ้น เตือน และควรต้องทำให้เป็นรูปธรรมในภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ต่อไป โดยควรทำ 365 วัน เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล และจากการประชุมพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนถนนทางหลวงหมายเลข 11 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มติในที่ประชุม ได้มีการหารือเรื่องประกาศจังหวัดเรื่องการกวดขันวินัยจราจร โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยดำเนินการในพื้นที่ทั้งจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นมาตรการหลัก 4 ข้อ ได้แก่ 1. เปิดไฟใส่หมวก 2. คาดเข็มขัดนิรภัย 3. ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 4. ไม่ขับรถขณะเมาสุรา รวมทั้งให้จัดทำ MOU ร่วมกันทุกอำเภอ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดโดยเฉพาะศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างจริงจัง เช่น หากผู้ขับขี่ท่านใดไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณศาลากลาง โดยให้เริ่มประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ ในทุกพื้นที่อำเภอ ทุกหน่วยงาน ผ่านสื่อทุกช่องทาง ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 และในส่วนของการกวดขันวินัยจราจรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดพิษณุโลกให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ผลจากการประชุมข้างต้น ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตำรวจ ปภ.จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอข้อคิดเห็นตามที่ประชุม เสนอคณะกรรมการจังหวัดในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อประกาศเป็นวาระจังหวัดในลำดับต่อไป