ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กย วันเสาร์อาทิตย์ที่ 10-11 มิถุนายน 2560

141

 

นางวราภรณ์  วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้กําหนดให้สํานักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่นิยม หรือเป็นที่ต้องการของประชาชนที่ใช้จดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง 2 ตอน , รถเก๋ง 2 ตอนแวน , รถนั่ง 2 ตอน , รถนั่ง 2 ตอนท้ายบรรทุก หมวดอักษร กย ( กินดี อยู่ดี บารมีหลวงพ่อพระพุทธชินราช ) จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งมีภาพพื้นแผ่นป้ายเป็นภาพสีกราฟฟิกรูป สัญลักษณ์ต่างๆของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ดอกปี๊บ น้ำตกแก่งโสภา ไก่ชนเหลืองหางขาว การล่องแก่ง โดยแผ่นป้ายได้ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และผ่านพิธีนั่งปรกอธิษฐาน โดยหลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจต้องการหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เข้าร่วมเสนอราคาประมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

สำหรับกลุ่มเลขทะเบียนรถที่นํามาประมูล ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 4 ตัว มีจํานวน 9 หมายเลข กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 3 ตัว , 2 ตัว , เลขตัวเดียว , เลขคู่ 8 และ 9 มีจํานวน 33 หมายเลข กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 2 คู่ , เลขหลักพัน , เลขเรียงลําดับ 3 ตัว 4 ตัว มีจํานวน 259 หมายเลข รวมทั้งสิ้น 301 หมายเลข ทั้งนี้ การจัดประมูลกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกกล่าวเพิ่มเติมว่า หมายเลขทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ตลอดไป สามารถจําหน่าย จ่าย โอน ให้แก่บุคคลอื่นได้ และยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับโอนต่อไป แม้ยังไม่มีรถก็สามารถเข้าร่วมประมูลได้ เพราะเลขทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลสามารถนําไปใช้จดทะเบียนกับรถใหม่ หรือรถที่จดทะเบียนแล้วก็ได้ ซึ่งนอกจากท่านจะได้หมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจ และป้ายที่สวยงามแล้ว ยังได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งด้วย เพราะรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จะนําไปสมทบเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้รถ ใช้ถนน” เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สํานักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 ถนนสิงหวัฒน์ และสํานักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองตอนเหนือ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนกันได้ หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 301050 และ 055 – 245280 ในวันและเวลาราชการ