พิษณุโลกเปิดเมืองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ปั่นจักรยานรวมใจ เปิดเมืองอาหารปลอดภัย ปลอดโฟม

122

 

เย็นวันนี้ ( 24 พ.ค.60 ) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานพิษณุโลกเมืองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ปั่นจักรยานรวมใจ เปิดเมืองอาหารปลอดภัย ปลอดโฟม  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้น โดยการบูรณาการดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย จนถึงผู้บริโภค ภายใต้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย มาตรฐาน Q และ GAP ในแหล่งผลิตอาหารด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ มาตรฐาน Primary GMP , GMP และ อย. ในสถานที่ผลิต มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ตลาดสดน่าซื้อ ก๋วยเตี๋ยวอนามัย ร้านอาหารปลอดโฟม ในสถานที่ปรุง ประกอบ หรือจำหน่ายอาหาร การเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสอและอาหารแปรรูป จำนวน 6 สาร ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอกขาว กันรา ฟอร์มาลีน เร่งเนื้อแดง และยาฆ่าแมลง รวมทั้งน้ำมันทอดซ้ำ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักให้กับประชาชนผู้บริโภค ตลอดจนขับเคลื่อนให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปั่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย จำนวน 200 คัน การมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ให้กับตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร โรงครัวของหน่วยงานทหาร โรงพยาบาล ลองค์กรปลอดโฟม การสาธิต การแสดงนิทรรสการด้านอาหารปลอดภัย และการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้มาร่วมงาน เป็นต้น