การทำลายป้ายจราจรและอุปกรณ์อื่น ๆต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

459

 

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องหมายสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หรือหลักระยะนั้น มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน อย่างมาก แต่ทุกท่านอาจพบเห็นบ่อยครั้งว่า ป้ายและเครื่องหมายจราจรต่างๆถูกขีดเขียน ทำลาย ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสับสนเป็นปัญหาต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่เสมอ ภาครัฐให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมีกฎหมายตามมาตรา 40              แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องหมายสัญญาณ ไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้ติดตั้งหรือทำให้ปรากฏในเขตทางหลวง” ผู้ที่กระทำการดังกล่าวมีโทษตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษ หนักมาก เนื่องจากอุปกรณ์งานทางดังกล่าว      มีไว้เพื่อเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติตาม หรือมีไว้เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง การทำให้สิ่งของเหล่านี้เสียหายย่อมส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในวงกว้าง กฎหมายจึงได้กำหนดโทษไว้สูง

ดังนั้น การแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการกระทำดังกล่าวก็ย่อมเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ทุกท่านสามารถแจ้งเหตุให้กรมทางหลวงชนบททราบ ผ่านสายด่วน 1146 ได้ตลอดเวลา